ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nonch Beauty en een client waarop Nonch Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Inspanningen Nonch Beauty

2.1. De medewerkers van Nonch Beauty zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de medewerker worden verteld.

2.3. De medewerkers van Nonch Beauty zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4. De medewerkers van Nonch Beauty zullen de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

 

3. Afspraken

3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nonch Beauty melden.

3.2. Indien de cliënt deze verplichting niet tijdig binnen 24 uur nakomt, mag Nonch Beauty 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. Indien de cliënt deze verplichting in zijn geheel niet nakomt (no-show), mag Nonch Beauty 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen. 

3.3. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

3.5. Nonch Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. Persoonsgegevens & privacy

4.1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

4.2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.

4.3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 

5. Betaling

5.1. Nonch Beauty vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.

5.2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

5..3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5..4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigen en of fouten.

 

6. Aansprakelijkheid

6.1. Nonch Beauty is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de medewerker van Nonch Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.

6.2. Nonch Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

 

7. Klachten

7.1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na ontdekking gemeld worden aan de eigenaar van Nonch Beauty.

7.2. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Nonch Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

 

8. Garantie

8.1. Nonch Beauty geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en producten.

8.2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

8.3. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde producten heeft gebruikt;

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;

• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker heeft gebruikt;

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

9. Geheimhouding

9.1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

9.2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

10. Beschadiging en/of diefstal

10.1. Nonch Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

10.2. Nonch Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Behoorlijk gedrag 

11.1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

11.2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Nonch Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

12. Recht

12.1. Op elke overeenkomst tussen Nonch Beauty en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Nonch Beauty en zijn ook in de salon beschikbaar.

12.3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.